Oled siin:Eesti Lennuspordi Föderatsiooni Mudellennukomitee Kodukord

Eesti Lennuspordi Föderatsiooni Mudellennukomitee Kodukord


Sisestanud Mart Seger - postitatud17 mai 2011

1. Üldiselt

1.1. Eesti Lennuspordi Föderatsiooni (edaspidi ELF) mudellennu alakomitee kodukord (edaspidi Kord) sätestab mudellennu alakomitee liikmelisuse ja töökorraldust puudutavad põhimõtted. ELF mudellennu alakomitee kannab nimetust Eesti Mudellennuühendus (edaspidi MLÜ)
1.2. MLÜ on ELF-i kuuluvate mudellennu harrastajate ühishuve kaitsev ja esindav ühendus
1.3. MLÜ ei ole iseseisev juriidiline isik.
1.4. MLÜ-l on oma esindaja(d) ELF Juhatuses ning ELF-i nimel avatud oma arveldusarve. Arveldusarve kasutamisel lähtub MLÜ ELF üldkoosoleku ja juhatuse otsustest ning käesolevast korrast.

2. Liikmed

2.1. MLÜ liikmeteks on ELF liikmed
2.2. MLÜ liikmelisus lõppeb ELF-i liikmelisuse lõppemisega
2.3. MLÜ liikmed osalevad MLÜ ühistegevuses MLÜ Üldkoosoleku ja MLÜ Juhatuse sätestatud korra kohaselt.

3. MLÜ töökord

3.1. MLÜ korraline Üldkoosolek toimub üks kord aastas. Üldkoosolek valib MLÜ Juhatuse ja sätestab selle volituste pikkuse.
3.2. MLÜ erakorralised Üldkoosolekud toimuvad, kui sellekohase nõude esitavad 1/3 MLÜ liikmetest
3.3. MLÜ Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees, kes valitakse juhatuse liikmete hulgast.
3.4. MLÜ Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees, teatades sellest ette 7 kalendripäeva.
3.5. MLÜ Üldkoosoleku kutsub kokku MLÜ Juhatus, teatades sellest ette vähemalt 1 kalendrikuu.
3.6. MLÜ Üldkoosolekul on igal MLÜ liikmel üks hääl.
3.7. MLÜ Üldkoosolek ja MLÜ Juhatuse koosolek on otsustusvõimelised, kui osalevad või on esindatud üle poolte vastava liikmetest.
3.8. MLÜ Üldkoosolek ja MLÜ Juhatuse koosolek võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.
3.9. MLÜ Juhatuse koosolekud ja Üldkoosolekud protokollitakse, näidates selles nii arutatud küsimused, vastuvõetud otsused kui ka osalejad. Protokollid avaldatakse MLÜ kodulehel kahe nädala jooksul pärast koosolekut.