Oled siin:Uudised / 02 märts 2008 / 2,4GHz kasutamisest Eestis (2) / 2,4GHz kasutamisest Eestis (2)

2,4GHz kasutamisest Eestis (2)


Sisestanud ints - postitatud02 märts 2008

2.4GHz kasutamisest Eestis, osa 2:

Kokkuvõte Sideameti (uue nimetusega "Tehnilise Järelvalve Amet") ümarlauast

1. Selleks, et olla kindel, kas seadmed (raadiosaatjad) on vastavuses Eestis kehtivate seadustega, tuleb jälgida tehnilist spetsifikatsiooni. Olulised on järgmised dokumendid: vastavusdeklaratsioon, CE tähistus ja maksimaalne väljundvõimsus. Seadmed peavad vastama standardile EN 300 328, mille kohta tootja on reeglina juba koostanud vastavusdeklaratsiooni. Kui on kahtlusi siis pöörduge palun otse sideametisse, kus on selleks vastavad spetsialistid, et vältida mitte lubatud seadmete tarnimist Eestisse.

Kokkuvõtlikult saime meie aru selliselt, et: 2.4GHz raadiosaatja importimisel (eraisiku või firmana) tuleb kindel olla, et seadmega saadetakse kaasa vastavusdeklaratsioon standardile EN 300 328 ja, et lisaks on seade vastav CE standardile ning FHSS modulatsiooni korral saatevõimsus ei ulata 100mW. Kui seade ei vasta antud standardile või kasutab muud modulatsiooni (näiteks DSSS, OFDM) on tema väljundvõimsus piiratud 10mW. Vajadusel võivad huvilised tudeerida ise lähemalt "Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele" (majandus- ja kommunikatsiooniministir määrus 35 13.04.2006 ja selle muudatused jõustanud määrus 75, 12.09.2007) lõige 30 punktid 2 ja 3.

2. Sideamet palus edastada kõigi meile teadaolevate maaletoojate ja müüjate andmed, et asuda nendega dialoogi ja teha seletustööd toimivate seaduste osas.

3. Kuna käib seaduse loome protsess, siis sideameti ametnikud palusid edastada meie soovid raadioside sageduste osas. Kohapeal pakuti 41 MHz’i,75 ja 72 MHz’i kasutamist, st. vajadusel on võimalik neid lisaks taodelda. MLÜ juhatus esitab lähiajal Sideametile nimekirja sagedustest, mida Saksamaal või Soomes kasutada võib, aga meil mitte. Kõige mõistlikum tundub hetkel 35MHz-i "B-band" ala (35,820-35,910 MHz) taotlemine.

4. Kui riigis toimuvad rahvusvahelised võistlused, siis on võimalik Sideametist tellida ajutist kasutusluba ka teistele Eestis mitte lubatud sagedustele antud piirkonnas. Selline ajutine sagedusluba maksab organiseerijale väikese riigilõivu (kuni paarsada krooni, täpne summa jäi täpsustamata). Samuti on Sideamet (tasuta!) nõus tegema rahvusvaheliste võistluste ajal raadioseiret koha peal, aga eelnevalt tuleb kokku leppida täpses sagedusvahemikus, et Sideamet saaks vastavad seadmed garanteerida.

5. Majakad. Paluti edastada meile vajaliku sagedusala plaan. Kohal pakuti 433MHz’i. Lubatud võimsuseks on 10mW. Aga saab ka 138…150MHz’i kanti kui vastav taotlus teha.

6. Kuna Eestis kogub hoogu aerofotograafia, siis räägiti ka vastavatest sagedustest. Soovitav on kasutada 2,4GHZ’i võimsusega kuni 100mW või 5,4…5,76 GHz võimsusega kuni 1 W.

Tervitades,
Priit Leomar
Indrek Hiie
Postscriptum lisainfo näol

Hiljem veebist lisa uurides saime teada, et vastavusdeklaratsioon võib määrata seadme nii klass 1 kui klass 2 seadmeks. Klass 1 seadme (2,4...2,454 GHz sagedusalale) importimine ja kasutamine ei nõua eriluba, kuna see töötab Euroopas ühtlustatud sagedusvahemikus. Piisab, kui ülalkirjeldatud dokumentatsioon on korras (ja olemas). Ta kannab tavalist CE märki. Klass 2 seade töötab aga Euroopas ühtlustamata sagedusalas (2,4...2,4835 GHz) ning selle kohta kehtib alljärgnev:

Sideametist saadud voldikust saime teada, et kui seadmel on märge CE (!) (CE märk hüüumärgiga) siis tähendab see, et lõppseade töötab sagedusalas, mille kasutamine ei ole EU liikmesriikides ühtlustatud. Nende seadmete kasutamiseks on mõnes liikmesriigis vajalik raadioluba või piiratakse nende kasutamist teistviisi. Enne seadme tarnimist tuleb Sideametit sellistest seadmetest teavitada 4 nädalat enne tarnimist, näiteks elektroonselt aadressil "apparatus ÄT sa.ee". Seadmete loetelu, millest pole vaja teavitada on toodud Tehnilise Järelvalve Ameti aadressil www.tja.ee. Kui Sideamet ei saada keelavat otsust, võib seadme tarnida. Täpsemalt on kirjas vastavas Sideameti infomaterjalis.

Saatsin ka päringud olulisematesse 2,4GHz raadioseadmeid tarnivatesse firmadesse või vastavatesse Saksamaa ja Inglismaa distribuutorfirmadesse. Selgus üht-teist lisaks:
- Futaba/Robbe: FHSS modulation, 100 mW (EIRP) väljundvõimsust. Robbe veebilehel on vastavusdeklaratsiooni (seadme Robbe T14MZ jaoks) märgitud klass 2, kuid "Prantsusmaa" seadistuses (vastav lüliti) on tegemist klass 1 seadmega. Inglased ongi sisuliselt sama saatja (Futaba T14MZ) vastavusdeklaratsiooni kirjutanud klass 1. Ilmselt sama loogika kehtib ka "pisemate" Futaba/Robbe seadmete. Mulle saadeti Ripmaxist kõikide Futaba nime all turustatavate 2.4GHz seadmete vastavusdeklaratsioonid, kuhu on kirjutatud sisse ka Eesti. Robbe vastavad deklaratsioonid on üleval nende veebipoes. Klass 2 seadmena kasutamiseks on vaja täita Sideameti poolt kirjeldatud loa saamise protsess, mis on praeguseks tehtud kõikidele hetkel (veebruar 2007) turul olevatele Futaba nime all müüdavatele seadmetele, aga vajab tegemist ka Robbe nime all turustatavatele seadmetele...]

?? - JR/Spectrum: DSSS modulation. Euroopa turule tehtud DX9 seadmed kannavad CE märget ja annavad (ilmselt?) kuni 100mW (EIRP) väljundvõimsust (maksimaalne võimsuspiik). USA versioon on 1000mW, vaid keskmine võimsus on neil 100mW, ning selliste legaalne kasutamine nõuaks Euroopa Liidu tasemel seaduseparandust. Reeglina ei lisata vastavusdeklaratsiooni seadmega kaasa, võimalik, et mul õnnestub aga lasta endale JR toodete kohta UKs tehtud deklaratsioonid saata. MacGregori seisukoht oli, et EU liikmena pole Eestil võimalik CE märgistusega seadmete müüki takistada. Järelikult on Euroopa versiooniga seadmete korral tegemist puhaste Class 1 seadmetega, mis viitab aga omakorda, et võimsus peaks olema 10x madalam kui ülal mainitud. Täpsustamisel... ;)

?? - Extremepower/Graupner: (ilmselt?) DSSS modulation. Graupneri poolt müüduna: IFS ja XPS nimede all tuntud klass 1 süsteem, kuni 80mW väljundvõimsust. Vastavusdeklaratsioon on manuali viimastel lehtedel, mul on ka sellekohane PDF. USAst otse saadud info kohaselt vastab nende toode täielikult ETSI EN 300-328 v1.71. standardile ja ka sealt otse ostetuna kannab CE märgistust. USAst vastavusdeklaratsiooni pole veel saanud ning eelinfo kohaselt on USA versioonis tegemist klass 2 seadmetega. Täpsustamisel... ;)

Kokkuvõtte asemel:
1) Vastavusdeklaratsioon on seadmepõhine, st. vastavusdeklaratsioonis on toodud seadme tüüp/tähis, millise seadme kohta ta kehtib. Võimalik on ka vastavusdeklatatsioon vaid mingi seerianumbri vahemikule. Igal juhul tähendab see, et näiteks Robbe vastavusdeklaratsioon ei sobi Futaba vastavale (sisuliselt samale) raadiole, sest kahjuks on Robbe enda vastavusdeklaratsioonis tootjaks kirjutanud enda, mitte Futaba.

2) Futaba/Robbe, JR/Spectrum, Extremepower/Graupner kasutavad ERINEVAID 2,4GHz tehnoloogiaid, seega mõne vastavusdeklaratsiooni ja kasutusloa eksisteerimine ei anna vastust teiste tootjate (ega ka sama tootja teiste mudelite!) vastavuse kohta! JR/Spectrumi USA variant ei sobi kindlasti Euroopas kasutamiseks ning osta tuleb Euroopa turule mõeldud versioon!

3) Hetkel on mõnevõrra segane, kas DSSS modulatsiooni korral võib ikkagi kasutada väljundvõimsust üle 10mW - seaduse järgi klass 1 seadmetel mitte. Küsimus on aga ilmselt ka tehniline, st. eri allikates on juttu keskmisest (kas see polegi mitte ikkagi see "eirp" definitsiooni kohaselt?), osades maksimaalsest väjundvõimsusest. Aga kas see kehtib ka klass 2 seadmetele või vaid klass 1 seadmetele? Segadus on ilmselt just siin! Klass 1 seadmel (vt. www.ero.dk/rtte subclass nr. 22) võib ilmselt ikkagi kasutada 100mW vaid FHSS modulatsiooni korral, DSSS modulatsiooni korral rakendub pisikeses kirjas toodud 10mW piirang. Igal juhul on praeguseks selge, milles on reaalne probleem ja saame Sideametiga asja edasi arutada.

Tervitades
IndrekViimane informatsioon Tehnilise Järelvalve Inspektsioonist:

Raadioseadmetest teavitamise protseduur on ühekordne ja seda teeb, kas tootja või tema esindaja enne oma toodangu või partii EU turule laskmist. Kui paljude mudelite raadioosa on sama siis võib need teavitada ühe teavitusega, automaatselt teavitus teistele mudelitele ei laiene. Vaatasime teavituste andmebaasist, et Futaba on need teavitused meile saatnud ja ka positiivsed vastused saanud. Nendest mudelitest rohkem teavitama ei pea.

Robbe samadel mudelitel võib olla tema enda vastavusdeklaratsioon aga võib ka olla Futaba oma, kuid sel juhul peab tootja või tema volitatud esindaja lisama vastavusdeklaratsioonile info, et seadet müüakse Robbe nimega. Kõik mudelid peavad olema ka sel juhul vastavusdeklaratsioonil loetletud.

2,4 GHz sagedusalas on lairiba andmeedastussüsteemide klass 1 ja klass 2 liigituse puhul tegemist riikidevahelise kokkuleppega. Prantsusmaal on nende seadmete kasutamisel kehtestatud piirangud - sagedusalas 2455-2483,5 MHz lubatakse neid seadmeid kasutada vaid siseruumides. Kõigis teistes Euroopa Liidu riikides ning lisaks Norras, Islandil ja Shveitsis on nende seadmete kasutamine lubatud sagedusalas 2400 – 2483.5 MHz võimsuspiiranguga 100 mW. Euroopa riigid on omavahel kokku leppinud, et kuigi tegemist on klass 2 seadmetega ei nõuta nende osas teavitusi, kuna piirangud kehtivad vaid Prantsusmaal. Sellekohane info on olemas http://www.ero.dk/RTTE , vt alamklass 22.

Huvilistele mõeldud teksti vaatame üle vaadata ja kommenteerime järgmisel nädalal.

Lisainfoks teatame, et kontakteerusime nädalal kolleegidega teistest Euroopa riikidest ja saime teada, et mitmetes Euroopa riikides ei ole lubatud kasutada sagedusala 2,4 GHz mudelite juhtimiseks. Seda teemat arutatakse Euroopa Komisjoni töörühmas aprilli alguses ja võib juhtuda, et riigid võtavad vastu otsuse nende seadmete keelustamiseks kogu Euroopas. Seetõttu soovitame teil oodata esialgu 2,4 GHz töötavate mudelite juhtimisseadmete endale muretsemisega esialgu oodata. Kui midagi uut selles valdkonnas otsustatakse, teatame Teile sellest koheselt.